Bunları bilmeyenler hiçbir şey bilmiyor demektir.

TÜRKİYE'NİN BİLİNMEYENLERİ NELERDİR?

Birincisi: 1923 Lozan anlaşmasının gizli protokolleridir.
İkincisi: En az bir milyon kişi olan Kripto Yahudilerdir.
Üçüncüsü: Bir milyondan az olmayan Kripto Hıristiyanlardır.
Dördüncüsü: En büyük bilinmeyen M. Kemal Paşadır.
Beşincisi: Cumhuriyetin kuruluşunda Yahudi Hahambaşı Hayim Nahumun rolüdür.
Altıncısı: Mütarekede, bir yat ile Karadenizden Tuna yoluyla Avrupaya sessizce kaçırılan 22 ton Osmanlı altınıdır.


Yedincisi: Son 350 yılın en önemli aktörü Sahte Mesih Sabatay Sevi’dir.
Sekizincisi: Asıl kökenleri Yahudilik olan, sonra sahte Ermeni kılığına giren ve en son Müslüman postuna bürünen Pakradunilerdir.
Dokuzuncusu: Sahnede Müslüman görünen bazı Kırımçaklar, Tat Yahudileridir.
Onuncusu: Boğaziçi aşiretidir.

İşin esası, bilinmeyenleri bilmek ve karmaşık denklemi çözmektir.
M. Kemal Paşa çözülmeden Türkiye denklemi çözülmez.
Kriptolar Kriptolar Kriptolar…
Bunları bilmeyenler hiçbir şey bilmiyor demektir.
Pakraduniler kimlerdir bilmiyor ve sonra Türkiyenin bugünkü çıkmazları hakkında konuşup duruyor.
Padişah çok kötüymüş, M. Kemal paşa Samsuna pür velvele pür tantana çıkmış ve uzun zahmetli uğraşlardan sonra vatanı kurtarmış…
Bunlara inanan kimseler Türkiyeden, tarihten, gerçeklerden bî haber demektir.
Adamlar, kadınlar 1928’den önce yazılmış, yayınlanmış kitapları ve belgeleri okuyamayacak kadar cahiller ve kalkmışlar kurtuluş çare çözümleri, reçeteleri yazıyorlar.
Tarihi, hele yakın tarihi bilmeden bugünü anlamak, geleceği tahmin etmek mümkün müdür?

Atalarının Türkçe mezar taşlarını okuyamayanlar ne kadar çok konuşup ahkam kesiyor.

MEHMET ŞEVKET EYGİ Hocam ellerinizden operiz