Zekat Nedir Zekat Bahsi

Zekat Bahsi Okuyalım İnşaALLAHcc


Ve dahî, zekâtın farz olmasına delîl, Bekara sûresinin kırküçüncü ve yüzonuncu âyet-i kerîmeleridir. 

Ve dahî, oniki kimseye zekât verilmesi câiz değildir: 


Mecnûn olana, Meyyitin kefenine, Kâfire, Zenginlere, Usûl ve fürûuna, Zevcesine, Kölesine, Mükâtebesine, [Efendisine belirli bir mikdâr para vermekle âzâd olacak köle.] Müdebberesine, [Efendisi ölünce âzâd olacak köle.] Kadının, kocasına zekât vermesi ihtilâflı olup, esah olan vermemekdir. 

Ve dahî bir kimseyi yabancı sanarak, evlâdı çıksa ve müslimân sanarak, kâfir çıksa, bunlara zekât verilmez ise de, bilmiyerek verilmiş olduğu takdîrde, -esah olan- iâde etmez.

Zekâtı sekiz kimseye vermek lâzımdır: 

HADİSLERLE ŞABAN AYI 2016 - 1437

ŞABAN-I ŞERİF

Bu sene (2016) 7 Mayıs Cumartesi’yi 8 Mayıs Pazar’a bağlayan gece Şaban Ayına girdik, inşa'Allah. Şaban-ı Şerif, hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisidir.  Şaban'ın kelime anlamı; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen demektir. Şaban ayında, İslam tarihi açısından önemli olaylar gerçekleşmiştir; hicretin ikinci yılında kıble Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmiştir, Ramazan orucu farz kılınmıştır. Berat gecesinin bu ayın on beşinci gecesine isabet etmesi de Şaban ayına ayrı bir ulviyet kazandırmıştır. Şaban ayının diğer aylardan üstünlüğü, Peygamber Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. Şaban-ı Şerif’i bu idrak ve şuur ile ihya edelim, inşaAllahu Rahman.

Peygamber Efendimiz (sav) hadisleri Hakkında Önemli Bilgi

1. Arz Konusu Hakkında Bilgi

Kur'an-ı Kerim ve Sünnet’in aynı kaynağa dayandığı, ikisinin de vahiy olduğu Hz. Peygamber (asv)’in hata üzere devam etmeyeceği gibi hususları göz önünde bulundurduğumuzda, ikisinin de birbirine zıt olmayacağı hakikati ortaya çıkar. Bu sebeple Hz. Peygamber (asv)’e isnad edilen her şeyin Kur'an-ı Kerim’e uyup uymadığı meselesi gündeme gelmiştir. Bazıları, "Biz rivayet edilen hadislere bakarız, eğer Kur'an’a uygunsa alırız, değilse almayız." diyor ve bu iddialarına da hem Hz. Peygamber (a.s.v), hem de sahabe uygulamalarından deliller getiriyor.

Kur’ân Bize Yeter Deyip İbadeti Terkedenler

  Sözünü edeceğimiz kişiler Kur’ân’a iman eden ancak tuttukları yol ile İslâm’ın yaşanmasına, hayata mal olmasına bilmeden de olsa zarar veren bir kesim. Her menfi hareketin arkasında bir ecnebi parmağı aramak herkesin hemen aklına gelen öncelikli şık.   Ama, sözünü edeceğimiz kimseler ecnebilere alet olmaktan çok, onları bilmeyerek sevindiren cinsten. 


  Şöyle ki, ülkemizde Kur’ân hakikatlerine gönülden bağlı, İslâm ahlâkını benimsemiş, ibadetlerini aksatmadan yerine getiren büyük bir gençlik kesimi var. Bunların sayılarının her geçen gün biraz daha artması, bütün düşmanlarımızı derinden düşündürüyor. Bu yıkıcı güçler,  gençliğin İslâm’la tanışmasına engel olmak için özellikle içkiyi, uyuşturucuyu, sefahati, her türlü ahlâk dışı yayınları sürekli teşvik ediyorlar.