Kime Nasil cevap Verirsiniz Cevap Vermeyi Biliyormusun

Biz Hocamızdan öğrendiğimiz şekilde aynen aşağıdaki gibi cevap veriyoruz.


Bİ­Rİ­NE: Edeb, ter­bi­ye, gör­gü da­hi­lin­de, ipe sa­pa ge­lir ol­mak şar­tıy­la  fa­ki­ri  is­te­di­ği­niz ka­dar ten­kit ede­bi­lir­si­niz. Ten­kit­le­ri­niz sert de ola­bi­li­r… La­kin çok ri­ca ediyo­rum, sa­kın be­ni şirk ve kü­für­le suç­la­ma­yı­nız.  Bu ih­ta­rı si­zin iyi­li­ği­niz için ya­pı­yo­rum.  Ben el­ham­dü­lil­lah hak­ka mü­’mi­nim. Mü­’mi­ni tek­fir ede­nin ken­di­si ka­fir olur. Bu var­ta­ya düş­me­yi­niz.

M­LUM ki­şi­ye: Siz be­nim den­gim de­ğil­si­niz, zat-ı âli­ni­zi mu­ha­tap kabul ede­mem. Ben­de­niz  iki aya­ğı ye­re ba­san âciz ve nâ­çiz bir in­sa­nım. Siz ise Züm­rü­dü­an­ka gi­bi ha­va­lar­da, se­ma­lar­da  ka­nat çır­pan aca­yip ve ga­rip bir mah­luk­su­nuz. Ay­nı se­vi­ye ve rüt­be­de de­ği­liz. İşi­niz hayrola,  lüt­fen fa­kir­le po­le­mik yap­ma­ya yel­ten­me­yi­niz. Düş­sem en faz­la     aya­ğım bur­ku­lur, siz  bu­lut­la­rın         üze­rin­den bir düş­me­ye­gö­rün, pa­ram­par­ça olur­su­nuz.  Ze­min­de yü­rü­yen mûr­lar­la âsü­man­da uçan     ka­za­vat bir ol­maz.

UR­FA­LI dost­la­rı­ma: Mi­sa­fir­per­ver­li­ği­niz  için te­şek­kür ede­rim. Bu fa­zi­let si­ze, ata­mız İb­ra­him Ha­li­lul­lah aley­his­se­lam haz­ret­le­rin­den ge­li­yor. Ne mut­lu si­ze. 

HAS bir Nur­cu­ya: Muh­li­sen lil­lah  ga­raz­sız ivaz­sız  yap­tı­ğı­nız iman ve Ku­r’­an hiz­met­le­ri in­şal­lah rı­za-ı Ba­ri­yi ka­zan­ma­nı­za, afv edil­me­ni­ze ve ebe­dî sa­ade­te na­il ol­ma­nı­za ve­si­le olur. Lüt­fen ve mer­ha­me­ten fa­ki­re du­a bu­yu­ru­nuz. Si­ze, Nur­cu­la­rın han­gi şu­be­si­ne men­sup ol­du­ğu­nu­zu sor­ma­ya­ca­ğım. Çün­kü siz şu­be­den, fır­ka­dan, şu ve­ya bu grup­tan ol­mak­tan mem­nun ol­maz­sı­nız. 


BİR Mev­la­na mu­hib­bi­ne: Ze­hi ba­re­kal­lah!.. Hayr­lar feth ola, şer­ler de­f’ ola, mü’­min­ler şâd ola, mü­na­fık­lar nâ­şad ola. Se­ma­zen­ler aşk ile dö­ne. Hû di­ye­lim hû­…

Lİ­SE­Lİ bir gen­ce: Li­se ikin­ci sı­nı­fa gel­miş­sin hâ­lâ İs­lam Ku­r’­an ya­zı­sıy­la oku­ma bil­mi­yor­sun. He­men baş­la, kı­sa za­man­da öğ­ren, son­ra bir hat­ta­ta git, hüs­nü­hat ders­le­ri al. Eli­f’­ler  be’­ler ci­m’­ler nu­n’­lar yâ’­lar be­re­kâ­tıy­la zih­ni­ne kü­şa­yiş gel­sin, uf­kun açıl­sın.

SAH­TE bir mü­ca­hi­de:  Mü­te­ah­hit ola­lı­dan be­ri iş­ler na­sıl gi­di­yor? Epey dün­ya­lık edi­ne­bil­din mi? Âhi­ret­te ha­ram ser­ve­ti­nin he­sa­bı­nı na­sıl ve­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­sun? Dü­şün­mü­yor­san, te­zel­den dü­şün­sen iyi  eder­sin.

SÜS­LÜ­MAN ka­rı­ya: Ka­lem gi­bi in­ce ve uzun to­puk­lu ayak­ka­bı­la­rın­la çal­ka­la­na çal­ka­la­na yü­rü­me­ye ça­lı­şır­ken dü­şüp bir ye­ri­ni in­ci­te­cek­sin. Der­li­top­lu düz bir ayak­ka­bı giy­sen in­ci­le­rin mi dö­kü­lür?

CE­MA­ATİ­Nİ, hi­zip ve fır­ka­sı­nı di­niy­le öz­deş­leş­ti­ren, hat­tâ da­ha yu­ka­rı­da gö­ren den­ge­si­ze: Sa­na bir şey söy­le­me­ye­ce­ğim. Se­nin re­ha­bi­li­tasyon te­da­vin iki se­ne sü­rer.

Zİ­YA­FE­TE ça­ğı­ra­na: İç­ki­li ve  fu­huş­lu lüks otel­de­ki ye­me­ği­ni­ze ka­tı­la­ma­ya­ca­ğı­mı te­es­süf­le­rim­le bil­di­ri­rim.

S­LİH ve kâ­mil bir za­ta: El­le­ri­niz­den ke­mâl-i ih­ti­ram­la öpe­rim efen­dim.
CEN­NET-ME­KÂN Fir­devs-âşi­yan Fa­tin Sul­tan Me­hem­med Han haz­ret­le­ri­ne: Si­ze la­yık to­run ola­ma­dı­ğım için çok mah­cup ve mü­te­es­si­rim. Mâ­ne­vî hu­zu­ru­nu­za çı­ka­cak yü­züm yok, ba­ğış­la­yı­nız Hün­ka­rım efen­dim.

EV­Lİ­YA­UL­LA­HIN bü­yük­le­rin­den To­ka­dî Emin haz­ret­le­ri­ne: Kabr-i şe­ri­fi­ni­zi en kı­za za­man­da zi­ya­ret ede­ce­ğim efen­dim.

1970’te bu fa­ki­re ye­mek ik­ram eden muh­te­re­me: Bir kah­ve­nin  kırk yıl ha­tı­rı olur­muş. Si­zin zi­ya­fe­ti­ni­zi hiç unu­ta­mam. Te­şek­kür­ler, min­net­ler, ber­hor­dar olu­nuz efen­dim.

GIY­BE­Tİ­Mİ ya­pa­na: Ad­re­si­ni­zi bil­di­rir­se­niz si­ze tat­lı gön­de­ri­rim. Gıy­bet ede­rek  iyi­lik­le­ri­ni­zi fa­ki­re ver­di­niz, kö­tü­lük­le­ri­mi yük­len­di­niz. Az da ol­sa, kar­şı­lı­ğın­da si­ze bir he­di­ye ver­mek is­te­rim.

M­HUT za­ta: Be­nim için is­te­dik­le­ri­ni­zin Al­lah si­ze on ka­tı­nı ver­sin.

M. Şevket Eygi 
Kıymetli Hocam Ellerinizden ÖPERİM
Gercek Tarih Deposu (GTD) 2015


Müslüman kardeşlerim 
bu bilgilerin daha fazla duyulmasına vesile olun aşagıdaki  
Bunu Google'da önerin  G+1 İşaretini tıklayın
ALLAHcc sizden razı olsun Amin
                        
Yorum Gönder