Albay Hüsamettin Ertürk ün Hatıraları, Iki Devrin Perde Arkası.

DÜNYAYI HAKİM olmak isteyen Siyonistlerin 

YAHUDİLERİN 21 Madde Protokolleri...


         
               KAYNAK: M.M. GRUBU BAŞKANI 

        Albay Hüsamettin Ertürk'ün Hatıraları

Iki Devrin Perde Arkası, kaleme alan : Samih Nafiz Tansu, Sebil Yayınevi, Istanbul 1996, sayfa 48, 49. ( 1.BASKI 1964 )

Millî İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) atası olan "Teşkilât-ı Mahsusa"nın son Başkanı Hüsamettin Ertürk, ele geçirdiği Siyonistlerin Protokolleri'nianılarında açıkladı.

Söz Teşkilât-ı Mahsusa'nın son Başkanı Hüsamettin Ertürk'te:

Ben Teşkilat-ı Mahsusa'da çalışırken Dünya'ya hakim olmak isteyen bu Milletlerarası Siyonist Teşkilatının elimize geçen 22 maddelik (ama 21 madde yazıyor) düsturları vardı ki, ne kadar manalıdır. Burada şöyle yazılıdır:


1 - Genç nesilleri mugayir-i ahlak telkinlerle bozmalı,

2 - Aile hayatını yıkmalı,

3 - Insanlara, aşağı sınıflarla tahakküm etmeli,

4 - Sanatı zayıflatmak, edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokmalı,

5 - Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vak'alar uydurmalı,

6 - Hududsuz bir lüks, başdöndürücü modalar icad etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik eylemeli,

7 - Kalabalıkların vakitleri, eğlenceler, oyunlarla oyalanmalı, herkes düşünmekten alıkonmalı,

8 - Müfrit nazariyelerle (kuramlarla) fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar yaratılmalı, içtimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlık sokulmalı,

9 - Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı, aralarına kin ve itimatsızlıklarsaçmalı,

10 - Mal sahipleriyle işçilerin arasını bozmalı, grevler, sabotajlar tertib ettirmeli,

11 - Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı,

12 - Sanayiin ziraati ezmesine imkan vermeli, böylece köylü sınıfını ortadan kaldırmalı,

13 - Saçma nazariyeleri ortaya atarak halkı gayri kabil-i tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevketmeli,

14 - Hayat pahalılığını körüklemeli, ücretleri arttırmalı,

15 - Beynelmilel mes'eleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları serpmeli,

16 - Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi ettirmeli,

17 - Bütün hükumet şekillerini değiştirmeli, bir çok sırları ifşa etmeli,

18 - Meşru hükumet tarzlarından mutlak bir istibdada gitmeli,

19 - Siyasi, iktisadi buhranlar yaratmalı, servetleri mahvetmeli,

20 - Mali istikrarı bozmalı, iktisadi krizleri çoğaltmalı, sepkülasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını mahdud ellerde toplamalı, muazzam sermayeleri felce uğratmalı,

21 - Hükumetlerin ölümlerini hazırlamalı: Insaniyeti elem, ıstırab ve yoksulluk içine atmalı.

Teşkilat-ı Mahsusa'nın dikkatli tetkikleri neticesinde vardığımız hakikat şudur ki, 1892 denberi Dünyamız, bu zihniyetteki Yahudiler'le mücadele halindedir. Bunlar bir "Cihan Ihtilali" hazırlamaktadırlar.
Yalan Yazan Tarih utansın


mason isaretleri masonik simgeler _ gercek tarih deposu

Yorum Gönder